Enter your keyword

Course Schedules

Showing 1 - 4 of 6 results

Ngành giáo dục

Course Name Location Date Duration
Ngành Giáo dục Melbourne 01/01/1970 tháng 3 và tháng 11 ( chương trình học 4 năm )
Ngành Tâm lý học Melbourne 01/01/1970 tháng 3, tháng 7 và tháng 11 hằng năm ( chương trình học 3 năm )

Ngành kinh doanh

Course Name Location Date Duration
Khóa MBA Melbourne 01/01/1970 tháng 3, tháng 7 và tháng 11 hằng năm ( chương trình học 1 năm rưỡi )
Ngành Kế toán Melbourne 01/01/1970 tháng 3, tháng 7 và tháng 11 hằng năm ( học 3 năm )
Ngành Kinh tế Melbourne 01/01/1970 tháng 3, tháng 7, tháng 11 hằng năm ( chương trình học 3 năm )
Ngành Marketing Melbourne 01/01/1970 tháng 3, tháng 7 và tháng 11 hằng năm ( chương trình học 3 năm )
Ngành Quản lý Melbourne 01/01/1970 tháng 3, tháng 7 và tháng 11 hằng năm (chương trình học 3 năm)
Ngành Quản trị nhân sự Melbourne 01/01/1970 tháng 3, tháng 7 và tháng 11 (chương trình học 3 năm)
Ngành Quản trị sự kiện Melbourne 01/01/1970 tháng 3, tháng 7 và tháng 11 hằng năm (chương trình học 3 năm)
Ngành Tài chính Melbourne 01/01/1970 tháng 3, tháng 7 và tháng 11 hằng năm (chương trình học 3 năm)
Ngành Thương mại Melbourne 01/01/1970 Tháng 3, tháng 7 và tháng 11 hằng năm ( học 3 năm )

Ngành kỹ thuật

Course Name Location Date Duration
Ngành Công nghệ thông tin Melbourne 01/01/1970 tháng 3 và tháng 7 hằng năm ( chương trình học 3 năm )
Ngành Hệ thống thông tin Melbourne 01/01/1970 Tháng 3 và tháng 7 hằng năm (chương trình học 3 năm)
Ngành Kỹ Thuật Melbourne 01/01/1970 Tháng 3 và tháng 7 hằng năm ( chương trình học 4 năm )

Ngành luật

Course Name Location Date Duration
Ngành Luật Melbourne 01/01/1970 Tháng 3 và tháng 7 hằng năm ( 2 năm cho thạc sĩ và 4 năm cho đại học )